Isikuandmete kaitse avaldus
Isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) nr 2016/679 kohased andmed isikuandmete töötlemise kohta.

1. Registri nimi
Veebipoe kasutajate register

2. Vastutav töötleja ja registri kontaktisik
Suomen Rakennusmedia Oy
Heidi Husari, tegevjuht
heidi.husari@rakennusmedia.fi
040 831 2829,  09 129 9249
Eteläranta 10, 00130 Helsinki

3. Isikuandmete töötlemise eesmärk
Registrisse salvestatud isikuandmeid töödeldakse ja kasutatakse kliendisuhete haldamiseks, koolitustoodete tellimuste tagamiseks, turunduseesmärkidel, kliendisuhtluseks ning muudel veebiteenusega seotud otstarvetel, näiteks statistika kogumiseks. Veebipoe kasutajalt kogutakse ainult tegevuse seisukohast vajalikke andmeid.

4. Korrakohased teabeallikad
Vastutav töötleja registreerib andmed, mida kasutaja veebilehte kasutades esitab. 

5. Registris sisalduvad andmed 

Registrisse kasutaja kohta kogutavad andmed

 • Äriklient
  • Ees- ja perekonnanimi
  • Y-kood
  • Ettevõte
  • Riik/piirkond
  • Aadress, postiindeks, postkontor
  • Telefon
  • E-posti aadress

 • Eraklient
  • Ees- ja perekonnanimi
  • Riik/piirkond
  • Aadress, postiindeks, postkontor
  • Telefon
  • E-posti aadress

 • Tellija registreeritud osaleja
 • Ees- ja perekonnanimi
 • E-posti aadress
 • Telefon
 • Maksunumber

6. Töötlemise alused

Meie teenuste osutamise, kliendilepingute sõlmimise ning tellimuste ja nendega seotud kohustuste täitmisega seoses toimuva isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on lepinguline suhe või selle ettevalmistamine. 

Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks võivad olla ka vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvid.  Kliendisuhete haldamise, kliendisuhtluse, turunduse (sh otseturunduse) ja statistikaga seotud isikuandmete töötlemine, samuti kaebuste ning juriidiliste menetlustega tegelemine lähtuvad õigustatud huvist.  Isikuandmeid õigustatud huvist lähtuvalt töödeldes hindame töötlemisest saadavat kasu ja võimalikku kahju andmesubjekti jaoks ning oleme jõudnud järeldusele, et andmesubjektide õigused ja huvid ei kaalu üles õigustatud huvi.

7. Andmete korrakohased loovutused
Ärikliendi või erakliendi esitatud osalejate andmed loovutatakse registrist Suomen Rakennusmedia Oy veebikoolitusel osalejate registrile koolituse läbiviimiseks.

Osalejate registris olevad andmed loovutatakse Vastuu Group Oy-le nii, et tulemusteabe on Vastuu Group Oy elektroonilistes teenustes, millest saab neid avaldada registreeritud tööandjatele ja/või registreeritud tööandja nendele lepingupartneritele, kelle kasutamise eesmärk on mis on seotud kvalifikatsioonialase teabe, tööohutuse, õigusaktide või lepingunõuete täitmise või kvaliteedijuhtimisega (näiteks ehitusobjekti peatöövõtja, peatöövõtja või laevatehase piirkonna tööandja). Tulemusteabe saab sarnastel eesmärkidel avaldada ka Vastuu Group Oy partnerprogrammi kuuluvate partnerite kaudu. Osalejate registris olevad andmed antakse üle ka Zeroni Oy-le tulemusteabe säilitamiseks Zeroni läbipääsusüsteemis.

Vastutav töötleja võib registris olevaid andmeid loovutada temaga samasse gruppi kuuluvale Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO-le põhjendatud otstarbel, näiteks teavitamiseks asjakohastest koolitustest vastavalt kehtivatele õigusaktidele.  Suomen Rakennusmedia Oy ei müü oma klientide andmeid kolmandatele isikutele.

8. Andmete ülekanne väljapoole EL-i või EMP-d
Registris sisalduvaid isikuandmeid ei kanta üle väljapoole EL-i või EMP-d.

9. Andmete säilitamine ja kaitse
Säilitame isikuandmeid seni, kuni see on vajalik isikuandmete kaitse avalduses määratletud eesmärkide täitmiseks, ja alati õigusaktidega kehtestatud kohustusliku aja jooksul (näiteks raamatupidamiskohustuste või aruandluskohustustega seotud vastutus ja kohustused).

Kasutajate andmeid säilitatakse süsteemis selliselt, et neid saab vajadusel kustutada ja muuta kooskõlas andmekaitsealaste õigusaktidega. Andmete salvestamisel pööratakse tähelepanu nende kustutamise ja muutmise võimalusele muude andmete kaotuse või muutmiseta.

Kasutame isikuandmete kaitsmiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke kaitsemeetmeid. Isikuandmetele juurdepääsu õigus on vaid erivolitustega üksustel. Isikuandmeid töötlevate üksuste suhtes kehtib isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes konfidentsiaalsuskohustus.

10. Kontrolliõigus
Andmesubjektil on õigus teada, milliseid teda puudutavaid andmeid registris töödeldakse. Andmesubjekt võib taotleda vastutavalt töötlejalt oma andmete kontrollimist.

11. Õigus nõuda andmete parandamist ja õigus taotleda andmete kustutamist või töötlemise piiramist
EL-i isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud asjaoludel on andmesubjektil õigus teda puudutavate andmete parandamise, täiendamise, kustutamise või andmete töötlemise piiramise taotlemiseks.
12. Õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele
Andmesubjektil on EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse kohane õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise suhtes konkreetsest isiklikust olukorrast lähtudes.

13.  Õigus nõusolek tagasi võtta
Kui isikuandmete töötlemine põhineb andmesubjekti antud nõusolekul, on andmesubjektil õigus antud nõusolek teda puudutavate isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta tagasivõtmisele eelnenud töötlemist.

14. Õiguste kasutamine
Andmesubjekt võib ülaltoodud küsimustes pöörduda vastutava töötleja määratud kontaktisiku poole. Andmesubjekti õigusi puudutava taotluse võib esitada kirjalikult ja allkirjastatult aadressile Suomen Rakennusmedia Oy/asiakaspalvelu, Eteläranta 10, 00130 Helsinki või võtta e-posti teel ühendust vastutava töötleja kontaktisikuga.  Taotluse menetlemisele võib eelneda taotluse esitaja isikusamasuse kontrollimine. Taotlusele vastatakse mõistliku aja vältel ja põhimõtteliselt ühe kuu jooksul alates taotluse esitamisest ning isikusamasuse kontrollimisest. Kui taotlusega ei ole võimalik nõustuda, teatatakse keeldumisest eraldi.

15. Õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele
Andmesubjektil on EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse ja andmekaitseseaduse kohane õigus kaebuse esitamiseks isikuandmete kaitse avalduses kirjeldatud isikuandmete töötlemise kohta andmekaitseasutusele. Soomes on andmekaitseasutuseks andmekaitseinspektor, www.tsv.fi.

Uuendatud 6.2.2024