Tietosuojaseloste
Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.

1. Rekisterin nimi
Verkkokaupan käyttäjärekisteri

2. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö
Suomen Rakennusmedia Oy
Heidi Husari, toimitusjohtaja
heidi.husari@rakennusmedia.fi
040 831 2829,  09 129 9249
Eteläranta 10, 00130 Helsinki

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään ja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, koulutustuotteiden tilauksen varmistamiseksi, markkinointitarkoituksiin, asiakasviestintään ja muihin verkkopalveluun liittyviin toimintoihin, kuten tilastointiin. Verkkokaupan käyttäjältä kerätään vain toiminnan kannalta tarpeellisia tietoja.

4. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi ne tiedot, jotka käyttäjä ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. 

5. Rekisterin sisältämät tiedot 

Rekisteriin kerätään käyttäjästä

 • Yritysasiakas
  • Etu- ja sukunimi
  • Y-tunnus
  • yritys
  • maa/alue
  • katuosoite, postinumero, postitoimipaikka
  • puhelin
  • sähköpostiosoite

 • Yksityisasiakas
  • Etu- ja sukunimi
  • Maa/alue
  • katuosoite, postinumero, postitoimipaikka
  • Puhelin
  • Sähköpostiosoite

 • Asiakkaan ilmoittama suorittaja
 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelin
 • Veronumero

6. Käsittelyn perusteet
Henkilötietojen käsittely palveluidemme toimittamiseksi, asiakassopimusten tekemiseksi sekä tilausten ja niihin liittyvien velvoitteiden hoitamiseksi oikeusperusteena on sopimussuhde tai sen valmistelu. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena voi olla myös rekisterinpitäjän tai kolmannen tahon oikeutetut edut.  Asiakassuhteen hoitaminen, asiakasviestintä, markkinointiin (mukaan lukien suoramarkkinointi) ja tilastointiin liittyvä henkilötietojen käsittely, sekä reklamaatioiden ja oikeusprosessien hoitamiseen perustuvat oikeutetulle edulle.  Kun käsittelemme henkilötietoja perustuen oikeutettuun etuun, arviomme käsittelyn hyödyt ja mahdolliset haitat rekisteröidylle ja olemme arvioineet, että rekisteröityjen oikeudet ja edut eivät syrjäytä oikeutettua etua.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteristä luovutetaan yritysasiakkaan tai yksityisasiakkaan ilmoittamien suorittajien tiedot Suomen Rakennusmedia Oy:n verkkokoulutusten opiskelijarekisteriin koulutuksen suorittamiseksi.

Opiskelijarekisterissä olevia tietoja luovutetaan Vastuu Group Oy:lle koulutuksen suoritustiedon ylläpitämiseksi Vastuu Group Oy:n sähköisissä palveluissa, joista se voidaan luovuttaa rekisteröidyn työnantajille ja/tai niille rekisteröidyn työnantajan sopimuskumppaneille, joilla on pätevyystiedon tarkistamiselle työturvallisuuteen, lainsäädännön tai sopimuksen vaatimusten noudattamiseen tai laadunhallintaan liittyvä käyttötarkoitus (esimerkiksi työmaan päätoteuttaja, pääurakoitsija tai telakka-alueen työantaja). Koulutuksen suoritustietoja voidaan luovuttaa vastaaviin tarkoituksiin myös Vastuu Group Oy:n partneriohjelmaan kuuluvien partnereiden kautta. Opiskelijarekisterissä olevia tietoja luovutetaan myös Zeroni Oy:lle suoritustiedon ylläpitämiseksi Zeroni-kulunvalvontajärjestelmässä.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisterissä olevia tietoja sen kanssa samaan konserniin kuuluvalle Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKOlle perusteltuja käyttötarkoituksia, kuten ajankohtaisista koulutuksista tiedottamista varten voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.  Suomen Rakennusmedia Oy ei myy asiakastietojaan ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Tietojen säilytys ja suojaus
Säilytämme henkilötietoja niin pitkään kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi ja aina lainsäädännön velvoittaman ajan (esimerkiksi kirjanpitovelvoitteisiin tai raportointivelvollisuuksiin liittyvät vastuut ja velvoitteet).

Käyttäjätiedot tallennetaan järjestelmään siten että ne ovat tarvittaessa poistettavissa ja muokattavissa tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietojen tallennuksessa otetaan huomioon mahdollisuus poistaa ja muokata niitä ilman muun datan katoamista tai muuttumista.
Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia henkilötietojen suojaamiseksi. Pääsyoikeus henkilötietoihin on rajattu ainoastaan erikseen oikeutetuille tahoille. Henkilötietoja käsittelevillä tahoilla on vaitiolovelvollisuus henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista. 

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista rekisterinpitäjältä.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä oikeus pyytää tiedon poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa oikeus pyytää häntä koskevien tietojen korjaamista, täydentämistä, poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista.

12. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.

13.  Oikeus peruuttaa suostumus
Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus häntä koskevien henkilötietojen käsittelyyn. Suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta peruutusta aiemmin suoritettuun käsittelyyn.

14. Oikeuksien käyttäminen
Rekisteröity voi olla yhteydessä rekisterinpitäjän määrittelemään yhteyshenkilöön edellä mainituissa asioissa. Rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön voi tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuina osoitteeseen: Suomen Rakennusmedia Oy/asiakaspalvelu, Eteläranta 10, 00130 Helsinki tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.  Pyynnön esittäjän henkilöllisyys voidaan tarkistaa erikseen ennen pyynnön käsittelemistä. Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja lähtökohtaisesti kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien. Jos pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan erikseen.

15.Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukainen oikeus tehdä rekisteriselosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojaviranomaiselle. Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu www.tsv.fi.

Päivitetty 6.2.2024