Dataskyddsbeskrivning
Information om behandling av personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.

1. Registrets namn
Webbutikens användarregister

2. Personuppgiftsansvarig och registrets kontaktperson
Suomen Rakennusmedia Oy
Heidi Husari, VD
heidi.husari@rakennusmedia.fi
040 831 2829,  09 129 9249
Södra kajen 10, 00130 Helsingfors

3. Syftet med behandlingen av personuppgifter
De personuppgifter som lagras i registret behandlas och används för att sköta kundrelationer, säkerställa beställning av utbildningsprodukter, marknadsföringsändamål, kundkommunikation och andra funktioner i anslutning till webbtjänsten, såsom statistik. Endast information som är nödvändig för verksamheten samlas in från webbutikens användare.

4. Regelmässiga uppgiftskällor
Den personuppgiftsansvarige registrerar de uppgifter som användaren lämnar vid användning av webbplatsen.

5. Uppgifter i registret 

Uppgifter som samlas in om användaren i registret

 • Företagskund
  • för- och efternamn
  • FO-nummer
  • företag
  • land/region
  • gatuadress, postnummer, ort
  • telefon
  • e-postadress

 • Privatkund
  • för- och efternamn
  • land/region
  • gatuadress, postnummer, ort
  • telefon
  • e-postadress

 • Deltagare anmäld av kunden
 • för- och efternamn
 • e-postadress
 • telefon
 • skattenummer

6. Grunderna för behandling
När vi behandlar personuppgifter för leverans av våra tjänster och för slutande av kundavtal samt för skötsel av beställningar och därmed relaterade skyldigheter, utgör avtalsförhållandet eller dess förberedelse den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter. 

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter kan även vara den personuppgiftsansvariges eller tredje parts berättigade intressen.  I berättigat intresse ingår exempelvis skötsel av kundrelationen, kundkommunikation, behandling av personuppgifter relaterade till marknadsföring (inklusive direktmarknadsföring) och statistikföring samt hantering av reklamationer och rättsprocesser.  När vi behandlar personuppgifter baserat på berättigat intresse, överväger vi behandlingens fördelar och eventuella nackdelar för den registrerade, och vi bedömer att den registrerades rättigheter och intressen inte utesluter berättigat intresse.

7. Regelbundna överlåtelser av uppgifter
Uppgifter om deltagare som företagskunden eller privatkunden har anmält överlåts ur registret till Suomen Rakennusmedia Oy:s studeranderegister för webbutbildningar för genomförande av utbildningen.

Uppgifterna i studentregistret lämnas ut till Vastuu Group Oy för att upprätthålla information om utbildningsresultat i Vastuu Group Oy:s elektroniska tjänster, varifrån den kan lämnas ut till registrerade arbetsgivare och/eller de avtalspartner till den registrerade arbetsgivaren vars användningsändamål är relaterat till verifiering av kvalifikationsinformation, arbetarskydd, efterlevnad av lagstiftning eller kontraktskrav eller kvalitetsstyrning (till exempel byggarbetsplatsens huvudentreprenör, huvudentreprenören eller varvsområdets arbetsgivare). Uppgifter om träningsprestationer kan också lämnas ut för liknande ändamål genom partners som tillhör Vastuu Group Oy:s partnerprogram. Från studeranderegistret lämnas deltagarnas uppgifter ut till Zeroni Oy för att upprätthålla uppgifter om resultat i passagekontrollsystemet Zeroni.

Den personuppgiftsansvarige kan lämna ut uppgifter från registret till utbildningscentret Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO som hör till samma koncern för berättigade ändamål, till exempel för att informera om aktuella utbildningar i enlighet med gällande lagstiftning.  Suomen Rakennusmedia Oy säljer inte sina kunduppgifter till tredje part.

8. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES
Personuppgifter i registret överförs inte utanför EU eller EES.

9. Dataskydd och lagring av uppgifter
Vi lagrar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som definieras i dataskyddsbeskrivningen, dock minst under den tid som lagstiftningen kräver (exempelvis bokförings- eller rapporteringsrelaterade ansvar och skyldigheter).

Användaruppgifter lagras i systemet på ett sådant sätt att de vid behov kan raderas och ändras i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Vid lagring av data tas hänsyn till möjligheten att radera och ändra dem utan att annan data går förlorad eller ändras.
Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda personuppgifter. Tillträde till personuppgifter är begränsad till parter som givits särskild tillträdesrätt. Parter som behandlar personuppgifter har tystnadsplikt i ärenden som gäller behandling av personuppgifter.

10. Rätt till insyn
Den registrerade har rätt att få veta vilka uppgifter om hen som behandlas i registret. Den registrerade kan be den personuppgiftsansvarige om att få kontrollera sina egna uppgifter.

11. Rätt att begära korrigering av uppgifter och rätt att begära radering av uppgifter eller begränsning av behandling
Den registrerade har rätt att i situationer som definieras i EU:s allmänna dataskyddsförordning, begära rättelse, komplettering, radering eller begränsning av behandlingen av uppgifter som rör honom eller henne.

12. Rätt att invända mot behandling av personuppgifter
Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning har den registrerade rätt att på grund av sin särskilda situation motsätta sig behandlingen av personuppgifterna.

13. Rätt att återkalla samtycke
Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på den registrerades samtycke, har den registrerade rätt att återkalla sitt samtycke gällande behandling av hens personuppgifter. Återkallande av samtycke har ingen inverkan på den behandling som utförts innan återkallandet.

14. Utövande av rättigheter
Den registrerade kan i ovan nämnda ärenden kontakta den kontaktperson som den personuppgiftsansvarige har angett. I sådana fall, skicka en skriftlig och undertecknad begäran om den registrerades rättigheter till adressen: Suomen Rakennusmedia Oy/kundtjänst, Södra kajen 10, 00130 Helsingfors eller kontakta den personuppgiftsansvariges kontaktperson per e-post.  Identiteten på personen som framställer begäran kan komma att kontrolleras separat innan begäran behandlas. Begäran besvaras inom en skälig tid och i mån av möjlighet inom en månad från att begäran framställts och identiteten kontrollerats. Om begäran inte kan beviljas meddelas avslaget separat.

15. Rätt att lämna in klagomål till dataombudsmannen
I enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning och dataskyddslagen har den registrerade rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen om behandling av personuppgifter som beskrivs i registerbeskrivningen. Dataombudsmannen (www.tsv.fi) verkar som dataskyddsmyndighet i Finland.


Uppdaterad 6.2.2024